Τα «Νέα & Ειδήσεις» της ιστοσελίδας μας, είναι μία πηγή άντλησης πληροφορίας και περιέχει στα «Πρόσφατα Νέα», δημοσιεύσεις, νέα, ειδήσεις και δραστηριότητες που αφορούν την τελευταία 12μηνη περίοδο. Ακόμη, καταχωρημένα υπάρχουν σαν «Νέα & Ειδήσεις Αρχείου», αντίστοιχα θέματα από τις προηγούμενες περιόδους. Επίσης, ξεχωριστά σαν «Δελτία Ενημέρωσης» (News Letters), θα βρείτε, ανά έτος, τα ενημερωτικά, ανά τακτά διαστήματα, δελτία της μητρικής μας εταιρείας PENETRON INTERNATIONAL, αρχικά στα Αγγλικά. Ελπίζουμε γρήγορα να είναι δυνατή, η δημοσιευμένη μεταφρασμένη έκδοση αυτών των Δελτίων Ενημέρωσης, αλλά και η Ελληνική έκδοση με Δελτία Ενημέρωσης από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιοχή εποπτείας της PENETRON HELLAS. 

Η παγκόσμια εμπειρία της PENETRON στην Στεγανοποίηση και Προστασία Σκυροδέματος, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να συγκεντρώνει όλες αυτές τις πληροφορίες και την τεχνογνωσία στα Ενημερωτικά Δελτία, παρέχοντας στους επαγγελματίες του κλάδου, μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τις πρόσφατες εξελίξεις, μελέτες, εφαρμογές, αλλά και επιστημονικές ανακοινώσεις, που σχετίζονται με τις τεχνολογίες, που διαπραγματεύεται η εταιρεία PENETRON. Είναι δυνατή η εγγραφή στην λίστα αποστολής αυτών των Δελτίων Ενημέρωσης, της μητρικής PENETRON INTERNATIONAL, ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία.

Κατηγορίες