1. Ορισμός, Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

1.1. Η παρούσα πολιτική περιγράφει τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών της εταιρείας με την επωνυμία «PENETRON HELLAS ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο PENETRON HELLAS Α.Β.Ε.Ε.) και ορίζει τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών δεδομένων και των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες της εταιρείας.

1.2. Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ορίζονται τα συστήματα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σ’ ένα χώρο, λειτουργούν συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήματα και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης σήματος εικόνας ή/και ήχου από το χώρο αυτό προς έναν περιορισμένο αριθμό οθονών προβολής ή/και μηχανημάτων καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου).

1.3. Η παρούσα πολιτική δεν εφαρμόζεται σε συστήματα τηλεδιάσκεψης, σε καταγραφές σε οπτικοακουστικό υλικό εκδηλώσεων (π.χ. συνέδρια, σεμινάρια, κοινωνικές εκδηλώσεις),σε βιντεοσκοπήσεις για παραγωγή υλικού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας, σε λήψη εικόνας ή/και ήχου με κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητών τηλεφώνων.

1.4. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης για την εξυπηρέτηση του έννομου συμφέροντός της που συνίσταται στην προστασία και ασφάλεια των προσώπων που νομίμως βρίσκονται στους επιτηρούμενους χώρους  (προσωπικό, επισκέπτες, πελάτες), καθώς και των γραφειακών χώρων, των αγαθών, των περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών της εταιρείας και των εργαζόμενων.

1.5. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης λαμβάνει δεδομένα εικόνας από τα παρευρισκόμενα στους επιτηρούμενους χώρους φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου προβαίνει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, η εταιρεία μας έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο νόμος 4624/2019 και οι οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όπως ισχύουν για το είδος των δεδομένων που συλλέγονται, το σκοπό της συλλογής και της επεξεργασίας τους, τους τυχόν αποδέκτες τους, το χρόνο αποθήκευσής τους και τα δικαιώματα των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα τους και τον τρόπο άσκησής τους.

2. Βιντεοεπιτηρούμενοι Χώροι

2.1. Οι χώροι που βιντεοεπιτηρούνται περιλαμβάνουν κάμερες παρακολούθησης της κίνησης στις εισόδους/ εξόδους και στο εσωτερικό των γραφειακών χώρων. Έχει τοποθετηθεί σύστημα τεχνολογίας φιλικής προς την ιδιωτικότητα και τα σημεία τοποθέτησης επελέγησαν προσεκτικά, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται, κατά το δυνατόν, στους απολύτως αναγκαίους, για τους επιδιωκόμενους σκοπούς, χώρους.

2.2. Δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες της εταιρείας μας σε ανοιχτούς χώρους και δε λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο, δρόμο, πεζοδρόμιο ή γειτονικά κτήρια. Επίσης, δεν έχει εγκατασταθεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης στους χώρους στους οποίους απαγορεύεται τέτοια εγκατάσταση, καθώς προσβάλλεται ο σκληρός πυρήνας της ιδιωτικής ζωής και υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες προστασίας της, όπως ο χώρος ανάπαυσης εργαζόμενων, η κουζίνα, οι τουαλέτες. Η παρακολούθηση εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό, με τρόπο κατά τον οποίο τα πρόσωπα που θίγονται κατά κανόνα από την επεξεργασία είναι όσα εισέρχονται στα γραφεία της εταιρείας μας.

2.3. Το σύστημα δε χρησιμοποιείται για την επιτήρηση και την αξιολόγηση των εργαζόμενων και της αποδοτικότητάς τους εντός των γραφείων και των χώρων εργασίας τους. Επιπλέον των χώρων εισόδου και εξόδου, εικόνα λαμβάνεται μόνο από συγκεκριμένους χώρους, όπου απαιτείται υψηλή ασφάλεια, όπως ράμπες φόρτωσης εμπορευμάτων, server rooms, λογιστήρια, χώροι φύλαξης κρίσιμων αρχείων της εταιρείας, και οι κάμερες εστιάζουν στο προστατευόμενο αγαθό.

2.4. Οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί είναι σταθερές και δεν έχουν τη δυνατότητα στρέψης και εστίασης, παρά μόνο στην εξαιρετική περίπτωση άμεσης αποτροπής συμβάντος κινδύνου και μόνο στην απαραίτητη περιοχή λήψης. Επίσης, δε μεταδίδουν δεδομένα μέσω διαδικτύου (web cameras) και δε λαμβάνουν, ούτε επεξεργάζονται δεδομένα ήχου.  

2.5. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης λειτουργεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά (7) μέρες την εβδομάδα. Η λειτουργία των καμερών σε εργάσιμες και μη εργάσιμες ώρες εξασφαλίζει αυξημένη προστασία των εγκαταστάσεων και των γραφειακών χώρων της εταιρείας μας, καθώς και του προσωπικού και των επισκεπτών (π.χ. πρόληψη και απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όπως κλοπές, βιαιοπραγίες, βανδαλισμοί, έγκαιρη διαπίστωση κακόβουλων ενεργειών), ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι.

3. Δεδομένα Βιντεοεπιτήρησης

3.1. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποτελείται από 24 σταθερές κάμερες, οι οποίες λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Οι κάμερες καταγράφουν την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα. Η εικόνα από τις κάμερες που λειτουργούν την οιαδήποτε χρονική στιγμή είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Δεν καταγράφονται δεδομένα ήχου.

3.2. Παράλληλα, η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access Control) στις εισόδους/ εξόδους των εγκαταστάσεών της, όπου η πρόσβαση των εργαζομένων γίνεται με τη χρήση ατομικής, ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μέσω της κάρτας ενημερώνεται το σύστημα σε πραγματικό χρόνο για το ωράριο εργασίας του εργαζόμενου, ήτοι την ημερομηνία και ώρα εισόδου ή αποχώρησής του από τον ελεγχόμενο χώρο.  

3.3. Σε κάθε περίπτωση, δε χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος από τον εργοδότη για την παρακολούθηση και επιτήρηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων (άρθρο 27 ν. 4624/2019).

4. Αποδέκτες

4.1.  Οι κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο, το οποίο προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Πρόσβαση στο σύστημα και στα δεδομένα που συλλέγονται, τόσο των εικόνων σε πραγματικό χρόνο, όσο και του μαγνητοσκοπημένου υλικού, έχει μόνο το αρμόδιο, εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας, που απαρτίζεται από μικρό αριθμό, σαφώς καθορισμένων, προσώπων. Οι εξουσιοδοτημένοι αποδέκτες έχουν πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης (μέσω φορητών υπολογιστών ή μέσω κινητών τηλεφώνων). Η εταιρεία μας ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης, τα οποία εξαρτώνται από τις εκάστοτε θέσεις εργασίας του κάθε εξουσιοδοτημένου προσώπου, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο καθένας απ’ αυτούς έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους.

4.2.  Τα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν κοινοποιούνται, ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός αν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου που απεικονίζεται στα σχετικά αρχεία. Εξαίρεση αποτελούν οι κάτωθι περιπτώσεις, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 της Οδηγίας 1/2011 (ΑΠΔΠΧ): α) διαβίβαση δεδομένων στις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν αυτές τα ζητούν νομίμως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, β) διαβίβαση δεδομένων στις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, όταν αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης αξιόποινης πράξης στους επιτηρούμενους χώρους, γ) διαβίβαση δεδομένων που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης της αξιόποινης πράξης.

4.3. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες/εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου πρόσβασης, CCTV, πυρασφάλειας και κατάσβεσης. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα ανωτέρω πρόσωπα περιλαμβάνει έλεγχο εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων του συστήματος, καθώς και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού ελέγχου και καταγραφής. Οι εν λόγω εξωτερικοί συνεργάτες/εκτελούντες την επεξεργασία δεσμεύονται από γραπτή σύμβαση με την εταιρεία μας να συμμορφώνονται προς το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προς την παρούσα πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας. Οι χειριστές του συστήματος ενημερώνονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των συλλεγόντων δεδομένων και απαγορεύεται να βιντεοσκοπούν χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται η επεξεργασία.

4.4. Οποιαδήποτε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της εταιρείας μας, καταγράφεται στο Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών και ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας.

5. Διάρκεια Αποθήκευσης

5.1. Το μαγνητοσκοπημένο υλικό αποθηκεύεται σε ασφαλές αρχείο της εταιρείας μας για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιου συμβάντος (π.χ. κλοπής, παρενόχλησης, βανδαλισμών) σε βάρος της εταιρείας μας και των αγαθών της, τα δεδομένα που αφορούν αυτό το συμβάν απομονώνονται και τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο για τριάντα (30) ημέρες ακόμα. Αν το συμβάν αφορά τρίτο πρόσωπο, τα δεδομένα αποθηκεύονται για τρεις (3) μήνες.

5.2. Εξαίρεση στο περιορισμένο διάστημα αποθήκευσης αποτελούν περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων, παραβιάσεων ασφαλείας, αιτημάτων διωκτικών, αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, όπου τα δεδομένα των καμερών αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία και ως εκ τούτου διατηρούνται σε χωριστό αρχείο μέχρι το πέρας της ποινικής διαδικασίας.

5.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από το σύστημα της βιντεοεπιτήρησης, η πρόσβαση σ’ αυτά περιορίζεται αυστηρά σε μικρό αριθμό εξουσιοδοτημένων και ειδικά εκπαιδευμένων χειριστών.

6. Πολιτική Λειτουργίας Συστήματος & Προστασίας Δεδομένων

6.1. Το σύστημα της βιντεοεπιτήρησης έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, μετά από ουσιαστική αξιολόγηση της αναγκαιότητας της συγκεκριμένης επεξεργασίας σε σχέση με τον κίνδυνο που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η εταιρεία μας και το μέγεθος της επίπτωσης στην ιδιωτική ζωή των προσώπων που αφορά. Για λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων, των εργαζομένων, των επισκεπτών και των περιουσιακών τους αγαθών από αξιόποινες πράξεις και σταθμίζοντας τα συμφέροντα που διακυβεύονται, η εταιρεία κατέληξε ότι το υφιστάμενο σύστημα βιντεοεπιτήρησης είναι απολύτως αναγκαίο και πρόσφορο για το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφαλείας και προστασίας και δε δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα.

6.2. Η εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από κάθε είδους αθέμιτης επεξεργασίας: μεριμνά για την ασφάλεια του καταγεγραμμένου υλικού, την αποφυγή διάδοσης του και την ασφαλή μεταβίβασή του στους νόμιμους αποδέκτες, για τον έλεγχο της πρόσβασης στα αρχεία αποθήκευσης των δεδομένων, καθώς και για την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού για το χειρισμό του συστήματος. Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (όπως αυτή προσδιορίστηκε στο άρθρο 1 παρ. 5 της παρούσης πολιτικής) , γι’ αυτό και παρέχει συνεχή εκπαίδευση στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σχετικά  με τον ορθό χειρισμό του συστήματος και των δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 5 ΓΚΠΔ).

7. Δικαιώματα Υποκείμενων Δεδομένων

7.1. Ως υποκείμενο των δεδομένων, κάθε πρόσωπο έχει τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Συγκεκριμένα, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του συστήματος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλει έγγραφη αίτηση σε ειδικό έντυπο που του χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποκειμένου, ο νομικός λόγος για τον οποίο ζητά το αντίγραφο του βιντεοσκοπημένου υλικού, καθώς και τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τυχόν λοιπές περιστάσεις της βιντεοσκόπησης για να απομονωθεί το συγκεκριμένο τμήμα της εγγραφής. Αν συμφωνούν και τα δύο μέρη, αρκεί και η απλή επίδειξη του στιγμιότυπου. Στην περίπτωση της χορήγησης αντιγράφου τμήματος δεδομένων όπου περιλαμβάνονται και τρίτα πρόσωπα, απαιτείται είτε η λήψη συγκατάθεσης, είτε η κάλυψη των προσώπων αυτών με τεχνικές μοντάζ.

7.2. Το υποκείμενο των δεδομένων που έχουν συλλεγεί μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης έχει ακόμη το δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να προβάλει αντιρρήσεις ανά πάσα στιγμή για την επεξεργασία της εικόνας του και να απαιτήσει τη διαγραφή ή δέσμευση («κλείδωμα») των δεδομένων. Η εταιρεία μας, εφόσον διαπιστώσει ότι το αίτημα της εναντίωσης είναι νόμιμο και βάσιμο και δε συντρέχουν κάποιες από τις εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ (π.χ. λόγοι δημόσιου συμφέροντος, νομικές αξιώσεις κτλ.), θα προβεί αμέσως στη διαγραφή ή δέσμευση των δεδομένων και θα προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος εν γένει, ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον.

7.3. Τα υποκείμενα έχουν επίσης όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα: δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού, φορητότητας και διαγραφής των δεδομένων που τα απεικονίζουν. Η ενάσκηση ενός εκ των παραπάνω δικαιωμάτων πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου στο αρμόδιο τμήμα, με τα πλήρη στοιχεία του καταγεγραμμένου στιγμιότυπου, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στην παράγραφο 7.1 του παρόντος.

7.4. Τα αιτήματα των υποκειμένων για την ενάσκηση των προβλεπόμενων στην παρούσα πολιτική δικαιωμάτων τους, καθώς και οι σχετικές ερωτήσεις ή παρατηρήσεις τους, θα πρέπει να κατατίθενται αυτοπροσώπως στα γραφεία της εταιρείας μας (Θρακομακεδόνων 50, Αχαρνές Αττικής) ή να στέλνονται με e-mail στη διεύθυνση info@penetron.gr.  Σε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα, η εταιρεία μας δεσμεύεται να απαντήσει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών.

7.5. Σε περίπτωση που το υποκείμενο θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων του από την εταιρεία μας προσβάλλει το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 11523, τηλ. 2106475600, https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi ).

7.6. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει ακόμη το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια για την ικανοποίησή του, σε περίπτωση που η εποπτική αρχή δεν εξετάσει την καταγγελία του ή δεν το ενημερώσει εντός τριών (3) μηνών για την πρόοδο ή την έκβαση της υπόθεσής του.

8. Ενημέρωση για τη Βιντεοεπιτήρηση και Μελλοντικές Αλλαγές της Παρούσας Πολιτικής

8.1. Στην κεντρική είσοδο των κτηρίων της εταιρείας μας υπάρχει αναρτημένη σε εμφανές σημείο ευδιάκριτη ενημερωτική πινακίδα ότι ο χώρος επιτηρείται από κλειστό κύκλωμα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών. Στην πινακίδα αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου της επεξεργασίας και γίνεται παραπομπή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://www.penetron.gr) όπου είναι αναρτημένη η παρούσα πολιτική για την αναλυτικότερη ενημέρωση των υποκειμένων και την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

8.2. Η παρούσα πολιτική ενημέρωσης χορηγείται εντύπως στους εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι υπογράφουν έντυπο βεβαίωσης παραλαβής.

8.3. Η εταιρεία προτίθεται να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα πολιτική, σύμφωνα με τις εκάστοτε αλλαγές στις πολιτικές και τις πρακτικές της, συμμορφούμενη πάντα στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 07/03/2024